Objednávka

Daniel's pub & restaurant

Reklamáčný poriadok

Všeobecné obchodné podmienky

Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie

V prevádzkarni spoločnosti Daniel's Pub & Restaurant musí spotrebiteľ reklamovať nedostatky ihneď po zistení chyby jedla, či nápoja.

Pri objednávke s využitím kuriéra si reklamáciu spotrebiteľ uplatňuje telefonicky na čísle +421 902 666 746 alebo emailom na adrese info@daniels.sk bezodkladne po zistení nedostatku, pričom pre reklamáciu je potrebné zachovať minimálne ¾ porcie jedla, ktoré zákazník reklamuje. Tovar možno vrátiť osobne na prevádzke Daniel's Pub & Restaurant alebo prostredníctvom kuriéra. Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu.

Oprávnený pracovník spoločnosti Daniel's Pub & Restaurant je povinný reklamáciu dôsledne prešetriť a následne vydať rozhodnutie o spôsobe vyriešenia reklamácie ihneď, v prípade zložitejšej reklamácie je povinný rozhodnúť a to v lehote do 3 kalendárnych dní. Vrátenie peňazí po uznaní reklamácie je možné uskutočniť pri hotovostnej platbe vrátením hotovosti a pri bezhotovostnej platbe vrátením peňazí na účet do 30 dní.

Spotrebiteľ je povinný si prípadnú reklamáciu uplatniť bezodkladne. Ak sa tak nestane, spotrebiteľovi zaniká právo na reklamáciu.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 16.12.2021

Quazar steel s. r. o.
Tranovského 31
841 02 Bratislava
IČO: 440 007 66
DIČ: 202 256 7580
IČ DPH: SK2022567580